Профессиональное образование:
Кыргыз тилинин тыныш белгилери

автор: Аскар Турсунов
Профессиональное образование: Языкознание
Общее образование: Кыргызский язык
Типы: Учебные материалы
Аудитория: https://t.me/Ant_Security
Уровень образования: Общее
чыккан жылы: 2002
жүктөлгөн убакыт: 2015-11-09 16:41:25
Көрүүлөр: 731
желеде окуу

Кыргыз журтуна таанымал адис, белгилүү окумуштуу-тилчи Аскар Турсуновдун китебинде кыргыз тилинин тыныш белгилерин жазууда туура колдоннуунун эреже, жол-жоболору берилди, китеп эне тилинде сабаттуу жаза билүүгө умтулган кыргыз жаштарына арналат.
Новые книги
Самые читаемые книги


       © 2014 ОШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ © Программное обеспечение ОшГУ "Медиа Центр"
Кыргызстан, 723500, г. Ош, ул. Ленина, 331, ОшГУ Главный корпус
Общий отдел: +996 3222 2-22-73, факс +996 3222 2-75-58, oshsu-oms@gmail.com
Приемная комиссия: +996 3222 2-45-25, oshsu-oms@gmail.com